سفارش تبلیغ
صبا ویژن


:: پایگاه‌های منتخب ::

:: لینکستان::استحاله در جنگ نرم بسیار مهم و کارساز و باعث خراب نمودن بنیانهاست.

ویرانی بنیان از ارزش‌ها شروع میشود. به عنوان مثال اگر در جامعهای حیا و عفاف ارزش است، دشمنان تلاش میکنند بیحیایی و بدحجابی را جایگزین آن کنند. این یک فضاسازی است والا همه میدانند که حیا و عفاف به واقع ارزش هستند اما در فضای جامعه به گونهای القا میشود که، کسی که حجاب دارد، حیا را رعایت میکند و ... متحجر است.

 
وقتی ارزشها جابهجا میگردند به دنبالش هنجارها نیز تغییر میکنند و تغییر هنجارها منجر به تغییر رفتارها میشوند.
دختر و پسری که وارد دانشگاه شده و میبیند به ظاهرش چپ چپ نگاه میکنند، نگاه سنگینِ حاکی از تغییر ارزشها و نگرشها او را وادار میسازد رفتارش را تغییر دهد. این تغییر رفتار یعنی تحت تأثیر جنگ نرم قرار گرفتن و ترکش آن را خوردن، این جنگ نرم با تغییر رفتار، سبک زندگی را تغییر میدهد.
به عنوان مثال ما در انتخابات شاهد یک چالش بودیم (صرف نظر از موضوع انتخابات)، شکاف بین سبک زندگی غربی و سبک زندگی ملی و دینی. اگر انتخابات را از این اتفاقات بیرون بکشید در پس پرده مشاهده میکنید، عدهای به دنبال سبک زندگی غربی بوده و هستند که در این سبک، قائل به اباحهگری و برداشتن مرزهای حلال و حراماند و البته انتخابات مجالی شد که این را بروز دهند. اینها تأثیرات جنگ نرم است.
 
جنگ نرم در سریالهای تلویزیونی، سینما و در تمام ابعاد قابل مشاهده است و خیلیها در جامعه مورد اصابت ترکش جنگ نرم قرار گرفتهاند و خودشان متوجه نیستند؛ کشته شدهاند اما بدنشان داغ است و متوجه نمیشوند.
 این لایه از جنگ نرم، بسیار مهم است. بخشی از این لایه، هجمهی نرم فرهنگی است و بخشی اعتقادی، ترویج سکولاریزم و پلورالیزم معرفتی در کشور ما یک بخش از حوزهی اعتقادی است.
این لایه بسیار خطرناک است که به تعبیر مقام معظم رهبری جنگ نرم اعتقادی و جنگ نرم فرهنگی میتواند منجر به قتل عام شود. قتل عامی که آدمها به حیث ظاهر زندهاند اما به حیث فرهنگ و اعتقاد مردهاند. وقتی کسی به دنبال بیحیایی و ترویج اباحهگری باشد، این نشان میدهد وی مرده است و خودش حواسش نیست. او کشتهی جنگ نرم است و متأسفانه اکنون شاهد این موضوع در جامعه هستیم.نوشته شده توسط :مرتضی::نظرات دیگران [ نظر]